Nieuwe certificeringseisen kinderopvang

Friday 9 June 2017
Nieuwe certificeringseisen kinderopvang Per 1 augustus 2019 worden er strengere eisen gesteld aan de certificering van medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die voor- en vroegschoolse educatie aanbieden (VVE).

Aan het halen van een certificaat worden tot nu toe geen nadere eisen gesteld, iedere scholing voldoet. De kwaliteit van de scholing wordt hierdoor onvoldoende geborgd. Er zijn pedagogisch medewerkers die een intensieve VVE-cursus van twee jaar volgen, maar er zijn ook ook medewerkers die een cursus van een halve dag volgen. Aanscherping van het besluit is vereist. 

Bewijs van scholing  
Het bewijs van scholing moet gericht zijn op het bijbrengen van kennis en vaardigheden met betrekking tot:
  • het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
  • het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
  • het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van vve,
  • het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
  • de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

Scholingsaanbod
Vanaf 1 augustus 2019 moet de scholing teminste 12 dagdelen bevatten. Driestar onderwijsadvies biedt de volgende scholing:
​Bron: Driestar Educatief